News

Výtvarná súťaž „Dúha“

MŠ SR a Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni vyhlásilo 27. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA 2022/2023. Aj žiaci našej školy sa tento školský rok zapojili. Tvoriť mohli na témy:

1. Králi a kráľovné (v histórii, v prírode i vo fantázii)

2. Môj najkrajší sen.

Najlepšie práce boli odoslané do súťaže a našim žiakom držíme palce.

Dotácie na školské obedy

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),

2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, príbuzní, bývalí žiaci, zamestnanci, občania,

prosíme vás, prispejte nám 2% z vašich daní!

Získané prostriedky budú použité pre žiakov ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU NITRICA.

Máme veľkú chuť a plány na zlepšenie „pracovného“ prostredia našich detí vo vnútri aj vonku.

Ako nám pomôžete?

Model molekuly DNA

Žiaci 9. a 8. ročníka v rámci hodín biológie a chémie zostavovali model molekuly DNA. Ako hlavné časti DNA používali gumové cukríky a pelendreky. Jednotlivé úseky následne spájali pomocou špáradiel. Okrem sladkostí sa na jeden model využilo aj ovocie. Keďže boli modely DNA jedlé, odfotiť sa nakoniec podarilo iba zopár poskladaných úsekov. 

FOTO

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 20. 2. 2023 sa naši žiaci zúčastnili školského kola Hviezdoslavov Kubín. Žiaci recitovali v umeleckom prednese poézie a prózy.

Vyhodnotenie:

I.kategória

Prednes poézie

  1. Hana Kováčová
  2. Tamara Karabínošová
  3. Nina Šimorová

                      Prednes prózy

  1. Sebastián Homola
  2. Boris Karabínoš
  3. Klára Olejková

II.kategória

Prednes poézie

  1. Ján Rybanský
  2. Laura Cagáňová

Prednes prózy

Karneval

Konečne sme mali Karneval!

Nápadité masky, súťaže, pochovávanie basy,  tanec, tombola, dobrá zábava, výborné občerstvenie!

Ďakujeme všetkým zamestnancom a žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí pomáhali, Mgr. Veronike Líškovej Ševčíkovej za sladké jednohubky, hlavnej organizátorke Ing. Zuzane Škrípovej Vrškovej, ktorá zabezpečila aj občerstvenie a všetkým deťom a rodičom, ktorí sa prišli s nami zabaviť.

FOTO

Pochovávanie basy

Deň otvorených dverí SOŠ T. Vansovej

Dňa 9. 2. 2023 sa niektorí naši chlapci 8. a 9. ročníka zúčastnili DOD SOŠ T. Vansovej Prievidza v sprievode výchovnej poradkyne. Prvé navštívili dielne praktického vyučovania (Košovská cesta), kde mali možnosť sa porozprávať s majstrami odborného výcviku a so študentmi. Taktiež si mohli vyskúšať prácu s odborným náradím, zoznámili sa s prácou na CNC strojoch, ukázali si výrobu šachovej figúrky. Následne sa presunuli do dvoch budov teoretického vyučovania.

Matematická olympiáda

25. 1. sa v CVČ v Prievidzi konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY v kategórii Z5. Reprezentovali nás dvaja piataci, obaja úspešní riešitelia: 
 
Hugo Sebastián Mišiak - 6. - 8. miesto
Nikolas Humaj - 9. - 14. miesto
 
z 31 zúčastnených žiakov.
 
Blahoželáme!

Vyhodnotenie súťaží a aktivít za I. polrok šk. roka 2022/2023

Vyhodnotenie sa uskutočnilo 31. 1. 2023, počas ktorého konkrétni vyučujúci, koordinátori súťaží odovzdali žiakom diplomy a malé darčeky.

 

súťaž: Olympijský odznak všestrannosti

Cieľom projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov a tiež podpora súťaživosti.

Úspešná účasť na okresnom kole olympiády z anglického jazyka

Víťazi školského kola v každej kategórii sa 19. januára zúčastnili na okresnom kole, ktoré sa konalo
v Centre voľného času Prievidza.

Obaja naši reprezentanti skončili ako úspešní riešitelia úloh.
Jakub Zajac zo 6. ročníka sa v kategórii 1A (žiaci 4. – 7. ročníka) umiestnil v konkurencii 23 súťažiacich
na 13. mieste.
Simona Pavelková z 9. ročníka sa v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka) umiestnila v konkurencii 28
súťažiacich na peknom 3. mieste.
Obom srdečne blahoželáme!

Olympijský odznak všestrannosti

41 žiakov zo 6. - 9. ročníka našej školy sa zapojilo na jeseň tohto školského roka do Olympijského odznaku všestrannosti.

Cieľom tohto projektu je aktivácia detí k pravidelnému športovaniu a zároveň motivácia rozvíjať všetky pohybové schopnosti z pohľadu zdravotnej prevencie, identifikácia talentovaných žiakov a tiež podpora súťaživosti.

Počas hodín telesnej výchovy žiaci vykonávali rôzne disciplíny, ktoré sa následne vyhodnotili v rámci všetkých zapojených žiakov zo Slovenska, ktorých bolo takmer 33 000. 

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE V DECEMBRI

7. a 8. 12. sa konalo školské kolo Pytagoriády. Pri zvýšenej chorobnosti bolo aj menej úspešných riešiteľov a to:

Laura Cagáňová - 5 roč.

Hugo Sebastián Mišiak - 5 roč. 

Karin Šimorová - 7. roč. 

Úspešných riešiteľov máme aj v domácom kole Matematickej olympiády:

Nikolas Humaj - 5. roč.

Hugo Sebastián Mišiak - 5 roč. 

Všetci postupujú do okresných kôl. Blahoželáme!

Mikuláš

Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce!

FOTO

Olympiáda z ANJ

Koncom novembra sa viacerí žiaci 2. stupňa zapojili do školského kola olympiády v anglickom jazyku.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – 1A (4. – 7. ročník) a 1B (8. a 9. ročník).

Najskôr prebehla písomná časť a jej úspešní riešitelia sa zúčastnili ústnej časti. Víťazi (1. miesto) z každej
kategórie splnili podmienku úspešnosti nad 75 %, takže postupujú do okresného kola, ktoré bude v januári.