Z histórie

História školy

ZDROJ:
Vysoká škola pedagogická v Nitre
Seminárna práca REGIONÁLNE PRVKY Môjho bydliska „NITRICA“
Monika Olejková, Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (3. ročník – 1993)

ŠKOLSTVO

V obci je postarané o výchovu a vzdelávanie detí od 3 do 15 rokov.
Deti vo veku od 3 do 6 rokov môžu navštevovať materskú školu. V obecnej kronike sa píše, že aj v roku 1970 prebiehala prestavba budovy bývalého notariátu na budovu MŠ. Ďalšia zmienka o MŠ je z roku 1971. 10. 5. bola MMŠ otvorená. Na začiatku boli 2 triedy s celodennou starostlivosťou. Pôsobili v nich 2 učiteľky a riaditeľka. Po otvorení bolo zapísaných 55 detí, 3 – 4 ročných v jednej triede, v druhej triede 5 ročné a výše, ako príprava do 1. ročníka ZDŠ. Hneď boli zriadené 2 triedy, jedna herňa, 2 spálne, izolačná miestnosť, riaditeľňa, šatňa. Je zriadená aj stravovňa. V budove bolo zavedené ústredné kúrenie. /4
Primerane až do súčasnosti navštevovalo MŠ 48 – 52 detí, vyučovali 4 učiteľky. V roku 1985 bola zriadená pre deti nová herňa. Deti sa delia na dve oddelenia – mladšie a staršie. V súčasnosti počet detí v MŠ poklesol. V areáli MŠ je aj pieskovisko, preliezačky, kolotoče.

Deti od 7 do 15 rokov môžu  navštevovať ZŠ.
Prvé zmienky o škole som objavila v Školskej kronike Rímsko-katolíckej ľudovej školy Dvorníky nad Nitricou (1920).
Po rok 1875 nebolo tu vôbec školskej budovy, vyučovalo sa jedine po súkromných domách striedave, tak že ku príkladu, jeden rok sa vyučovalo v jednom dome, druhý rok zas v druhom dome a tak to išlo snáď naporad… Pre nedostatok učiteľov škola pola spoločná, lebo v tom čase i račicské dietky navštevovali školu dvornickú, buď jedna obec v tom čase snáď nemohla vydržať osobitne jedného učiteľa, poneváč toho času učiteľ zdejší neužíval štátnu podporu, lež dostal od jedného žiaka za jednoročné vyučovanie 1 zlatku a prešporskú mericu obilia, buď obec Dvorníky nemala dostatočných žiakov, že by bol mohol jeden učiteľ pôsobiť. /9
Prvé dáta sú z roku 1871 a sice jedna zápisnica zo dňa 8. októbra, v ktorej obec Dvorníky upovedomuje račicskú obec, aby učiteľove prijmy behom jedného týždňa vyrovnala, protivnom páde podá sťažnosť predseda školskej stolice na vyššiu vrchnosť. /9
Z obecnej kroniky som vybrala ešte niekoľko riadkov z histórie:
            Rok 1963. Obyvateľstvo obce je na dosť vysokej kultúrnej úrovni. Negramotní sú tu len 6 starí ľudia, ktorí majú už vyše 70 rokov. V obci je ZDŠ, len ročníky 1. až 5. Ročníky šiesty až ôsmy odchádzajú pre nedostatok priestorov na ZDŠ do Horných Vesteníc a pre nedostatok priestorov aj tam, deviaty ročník ukončuje povinnú školskú dochádzku na ZDŠ v Novákoch. V Nitrici sú 2 školské budovy: v Račiciach, vystavaná v r. 1923 – 1925 s bytom riaditeľa školy a v Dvorníkoch, jedna trieda, s bytom učiteľa. Tá je postavená v roku 1900. /4
Škola má 5 tried. Každá trieda má samostatné ročníky.
Vyučuje sa na 2 smeny v 3 miestnostiach. Prospech žiakov bol celkove 2. Polročné prázdniny boli predĺžené na základe nedostatku paliva o 7 dní. /4
Rok 1966. Konečne môžeme hovoriť o započatí výstavby novej – modernej 14 triednej ZDŠ na Zadných Honoch. Zatiaľ sa vyučuje v starej škole v Račiciach a Dvorníkoch. Ukončil sa spor o novú školu. Nitrica, spor vyhrala, pretože je stredom obcí, z ktorých budú žiaci do nej dochádzať. /4
Rok 1968. 6. novembra 1968 žiaci išli prvýkrát do novej školy. Telocvičňa bola dokončená najneskoršie. Okolo školy bola vybudovaná bezprášna betónová cesta s chodníkmi a bola zriadená pre žiakov aj autobusová zastávka. Pred budovou školy na jej priečelí je aj vkusná socha. /4
Rok 1969. 7. 1. na nádvorí školy bol slávnostný akt odovzdávania školy do užívania. V tomto roku bolo otvorených 18 tried so 467 žiakmi, ktorých vyučovalo 25 učiteľov. Bola otvorená i družina mládeže a školská stravovňa. Škola má 18 učební, 8 kabinetov, 1 telocvičňu, 2 dielne, školský dvor. /4
V súčasnosti (1993) sú teda v obci 2 školské budovy. Stará budova má 3 triedy, školský dvor a školský pozemok. Je dosť nevyhovujúca, slabo vybavená pomôckami. Deti musia do telocvične, družiny, jedálne chodiť do novej budovy.
V areáli novej budovy je telocvičňa, 3 ihriská, doskočište, krátka bežecká dráha, školské dielne a pozemok, školský dvor, školská jedáleň, družina a bytovka pre učiteľov.
Od otvorenia školy ju navštevovalo od 400 do 480 žiakov a vyučovalo 24 – 27 učiteľov. Ročníky 5. – 8. (9.) navštevujú aj žiaci z okolitých dedín: Dolné Vestenice, Horné Vestenice a Nitrianske Sučany. V škole pracujú rôzne krúžky, napr. požiarnický, dramatický, tanečný, mladých ochrancov prírody…. Žiaci sa zúčastňujú rôznych umeleckých súťaží, olympiád (matematická, chemická, zemepisná…. ).