News

Návšteva z občianskeho združenia Provital

Ôsmaci a deviataci sa 15. novembra stretli na dôvernej besede so zástupcami občianskeho združenia Provital. Toto združenie vedie okrem iného resocializačný program v Dome života bez drog. Žiaci vďaka tomu nedostali len teoretické informácie o drogách a drogových závislostiach, ale mohli si vypočuť osobné príbehy ľudí, ktorí sa stali závislými od drog či alkoholu. Dostali svedectvá o tom, ako vyzerá praktický život s drogami a aké má dôsledky na ľudský organizmus i na medziľudské vzťahy.

Návšteva Hornonitrianskeho múzea

Žiaci 9. ročníka navštívili 10. novembra Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Cieľom návštevy bola výstava s názvom Z pravekých morí horného Ponitria. Výstava bola zameraná na skameneliny, cenné anorganické prírodniny, nájdených v okolí Bojníc a Prievidze. Žiaci sa tejto téme budú venovať najmä v druhom polroku, ale aktuálne sa na hodinách biológie zaoberajú horninami, ktoré spolu so skamenelinami tvoria osobitú kamennú kroniku Zeme. V múzeu mohli žiaci vidieť stovky vystavených skamenelín pochádzajúcich z praoceánov.

Október – mesiac úcty k starším

Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine, na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek. Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Nájdime si čas, vľúdne slovo, úsmev pre starších neustále, nie len počas októbra.

Pri tejto príležitosti naši žiaci tentokrát potešili klientov zariadenia Sýkorka v Dolných Vesteniciach. Žiaci vytvorili krásne priania, maľby, záložky do kníh, ktoré sú prejavom ich vďaky.

Jesenný týždeň

V dňoch 23. – 27. 10. na našej škole prebehla akcia s názvom Jesenný týždeň obliekania sa.
Žiaci sa spolu s pedagogickým zborom postupne zaodeli do typických jesenných farieb, od
žltej až po hnedú. Ukázalo sa, že s našimi šatníkmi je to podobné ako s jesenným lístím.
Všetky farby sú v nich prítomné počas celého roka, no len niektoré z nich vyniknú najmä
v tieto dni vďaka ubúdajúcemu slnku.

Jesenný týždeň

Halloween

Žiaci piateho a deviateho ročníka si počas posledného októbrového týždňa na podnet svojich triednych učiteľov vyzdobili triedy na helloween. Dňa 27.10. 2023 sa tematicky obliekli a tým sa postarali o zážitok aj ostatným žiakom školy. 

Helloween

 

Medzinárodný deň školských knižníc

Opäť sme si aj tento rok pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc.

Prváčikovia sa oboznámili so školskou knižnicou, ako si majú knihu požičiavať a podľa čoho si majú knihu vybrať. Naučili sa aj, ako sa správne starať o knihu, aby sa nepoškodila.

Starší žiaci si vyskúšali novú aktivitu – čitateľské dielne. V skupinách sa snažili určiť, aké knihy si pravdepodobne vybrali ich spolužiaci podľa jednotlivých kritérií (záujmy, žáner, veková kategória, vek knihy, atď.) Spoločne sme o knihách diskutovali, čítali si.

Workshop Rozhodovanie

V stredu, 18. 10. 2023, bol pre žiakov 8. a 9. ročníka pripravený workshop s názvom Rozhodovanie, ktorý viedli lektori z občianskeho združenia Post Bellum. Formou zážitkového vyučovania žiaci bližšie spoznávali témy nútenej migrácie, antisemitizmu a xenofóbie. V rámci jednotlivých aktivít zakúsili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v 30. rokoch 20. storočia v Československu. Žiaci nielen uvažovali o nedávnej histórii Slovenska, ale s pomocou lektorov sa snažili aj prepájať minulosť so súčasnosťou. Okrem pochopenia historických súvislostí tak rozvíjali kompetencie kľúčové pre 21.

Zbierame použité batérie so Šmudlom

Žiaci z MŠ a 1. triedy ZŠ sa zábavnou a interaktívnou formou učili triediť odpad, ktorý veľakrát nájdeme v našej prírode. Tiež sa naučili z čoho sú vyrobené batérie, že majú 7 vrstiev a ako ich máme správne separovať. Videli, ako tieto odpadky znečisťujú a škodia našej prírode. Dostali aj informácie, aké rôzne veci sa dajú vyrobiť z recyklovaných materiálov. Ako odmenu za ich šikovnosť a pozornosť sme do priestorov ZŠ a MŠ dostali tubusy na zber použitých batérií.

Slovenčina zábavne

Žiaci 7. ročníka si spestrili hodiny literatúry výrobou lapbook-u. Témou lapbook-u bola štúrovská generácia básnikov. Žiaci si doň kreslili, dopisovali dôležité údaje zo života Ľudovíta Štúra, napísali Ľudovítovi Štúrovi list, zoznámili sa s ďalšími autormi tejto generácie. Taktiež si pripomenuli spoločenskú situáciu v danom období, ako sa formoval náš spisovný jazyk. Lapbook žiakom slúži aj ako pomôcka pri učení.

FOTO

Európsky deň jazykov

26. septembra sme sa opäť zapojili do každoročných osláv Európskeho dňa jazykov. Na hodinách angličtiny si žiaci na internetovej stránke tohto výročia prezreli umelecké stvárnenie jeho hlavnej myšlienky a poslania. Potešilo nás, že súťaž o dizajn tohtoročného trička vyhrala práve slovenská študentka. Ocenili sme jej výtvor, ale aj tvorbu iných súťažiacich, medzi ktorými bolo pozoruhodne veľa krásnych dizajnov od ďalších slovenských študentov a žiakov.  

Sokoliari

Dňa 13. 9. do našej školy zavítal sokoliar. Žiaci sa prostredníctvom neho zábavnou a hravou formou oboznámili nie len s históriou tohto vznešeného spôsobu lovu, ale aj s jednotlivými druhmi dravcov, o ktorých sa učia na prírodovede či biológii. Na vlastné oči videli niekoľko druhov sokolov, sov a nášho najväčšieho opereného dravca „orla skalného“. Tí odvážnejší mali možnosť mať dravca na ruke a odfotiť sa s ním.

Na záver žiaci jednotlivých ročníkov spolu so svojimi triednymi absolvovali skupinové fotenie.

FOTO

Zmeny v rozvrhoch

Vážení rodičia, milí žiaci,

z organizačných dôvodov nastali zmeny v rozvrhoch 2., 6., 7., 8. a 9. ročníka. Nové rozvrhy platia od pondelka 18. septembra.

Zmenené rozvrhy nájdete TU

Ďakujeme za pochopenie!

Prihlášky na stravovanie

Vážení rodičia,

v nižšie uvedenej prílohe je prihláška na stravovanie v školskej jedálni pre ZŠ (desiata+ obedy) a pre MŠ (desiata + obed + olovrant) a aj žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (návratka). 

Nárok na dotáciu majú všetci žiaci ZŠ a deti v poslednom ročníku MŠ (predškoláci).