Vyhodnotenie súťaží a aktivít za II. polrok šk. roka 2022/2023

Vyhodnotené súťaže:

Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda - okresné kolo, Matemetická olympiáda - okresné kolo, Matematický klokan, Maxík.

FOTO