Pokyny stravné 2023/2024

Vážení rodičia,

stravné v školskom roku 2023/2024 pre ZŠ je nasledovné:

v dôsledku poskytnutia dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 zákonný zástupca za stravné obeda I. a II. stupňa  nedopláca, uhrádza iba výšku režijných nákladov v sume 4 € mesačne na každé dieťa.  Dotáciu na stravu je možné  žiakom poskytnúť len v prípade, ak odoberajú obed v školskej jedálni v rámci vyučovania alebo výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak dieťa obed neodoberie alebo sa v predstihu neodhlási rodič je povinný uhradiť obed v plnej výške a to: I. stupeň 1,50 € (obed), II. stupeň 1,70 € (obed)!

Desiata:

I. stupeň 13 € mesačne (20 x 0,65 €)

II. stupeň 14 € mesačne (20 x 0,75 €)

Poplatky za stravné (desiaty), tak ako aj režijné náklady žiadame uhrádzať paušálne vždy do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (v septembri je potrebné uhradiť platby za september aj október). O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Číslo účtu:

SK05 0200 0000 0000 1293 2382 (do poznámky uviesť meno dieťaťa).

V prípade úhrady poštovou poukážkou je možnosť vyzdvihnúť si ju v školskej jedálni.

Kontakt: 0911 213 973