Oznámenie o postupe v procese prijímania žiakov na stredné školy

Vážení rodičia,

od 1.1.2022 nastali zmeny v procese prijímania žiakov na stredné školy. Po novom prihlášku podáva zákonný zástupca žiaka spolu so všetkými potrebnými prílohami, ktoré stredná škola vyžaduje.

Podáva sa jedna prihláška v papierovej forme. O koľko škôl má žiak záujem, toľkokrát sa prihláška vytlačí a toľkokrát sa vyplnia všetky prílohy.

Prihlášku musia podpísať obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že to nie je možné, je potrebné postupovať podľa pokynov, ktoré nájdete v uvedenom linku.

Všetky prílohy, ktoré je potrebné priložiť k prihláške, sa nachádzajú na tomto linku:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/

Dokumenty vám taktiež dodá výchovná poradkyňa. Tento proces bude výchovná poradkyňa iba usmerňovať. Zákonný zástupca je zodpovedný za všetky údaje, ktoré budú v prílohách vyplnené.

Zároveň vás prosím, aby zákonný zástupca spolu so žiakom sledovali aktuálne kritéria prijatia na strednú školu na jej webovej stránke alebo na stránke:

https://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

V prípade otázok ma kontaktujte!

Výchovná poradkyňa Mgr. Lenka Šúňová

Podanie prihláškyDôležité termíny