Organizácia vyučovania od 29.11.

Z rozhodnutia RUVZ vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ prebieha dištančne podľa platného rozvrhu v súlade s Krízovým plánom dištančného vzdelávania.

Účasť na vyučovaní je povinná. Neúčasť musí byť riadne ospravedlnená a započítava sa do vymeškaných hodín.

Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúcich a vedenia školy.

Žiaci všetkých tried musia dodržiavať karanténne opatrenia! 

Stravníci sú odhlásení z desiaty aj obeda. 

Prípadnú ďalšiu pozitivitu je nutné nahlasovať triednemu učiteľovi.

Nastupuj na prezenčné vyučovanie (v škole) je v pondelok 6.12.