Organizácia vyučovania od 23.11. 2021

Vyučovanie v ročníkoch 5 - 9 prebieha dištančne podľa platného rozvrhu v súlade s Krízovým plánom dištančného vzdelávania.

Účasť na vyučovaní je povinná. Neúčasť musí byť riadne ospravedlnená a započítava sa do vymeškaných hodín.

Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúcich a vedenia školy.

Žiaci všetkých tried musia dodržiavať karanténne opatrenia. Stravníci sú odhlásení z desiaty aj obeda. 

Prípadnú ďalšiu pozitivitu je nutné nahlasovať triednemu učiteľovi.